Säännöt/Regler

1 § Nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on ITF Taekwon-Do Raseborg rf, ITF Taekwon-Do Raasepori ry. 
Seuran kotipaikka on Raasepori. 
Seura on jäsen I.T.F. TAEKWON-DO LIITTO ry:ssä 

2 § Seuran toimialue 
Toimialueena on Raaseporin kunta, lähialueineen. 

3§ Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu 
Seuran tarkoituksena on: 
1) edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen erityisesti taekwon-do:n harrastusta sekä terveitä elämäntapoja. 
2) pääpaino on huippu - ja erityisesti junioriurheilussa, tarjoten yksilöllistä lajillista koulutusta ja opetusta. 
3) kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä. 
4) edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa sekä 
5) toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura: 
1) järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia; 
2) harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä; 
3) harjoittaa tiedotus ja julkaisutoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi seura: 
1) järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia; 
2) harjoittaa alaansa liittyvää kustannustoimintaa 
3) ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä kioskia, kutakin korkeintaan yhdessä liikepaikassa. 
4) järjestää arpajaisia ja yleisiä rahankeräyksiä. 
Seura vai omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

4 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut 
Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, vapaajäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia. Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö. 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö. 
Seuran vapaajäseneksi pääsee vähintään 50 vuotta täyttänyt ja seuran varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti 25 vuotta ollut tai seuran ja liiton muiden jäsenseurojen varsinaisena jäsenenä yhteensä 30 vuotta ollut yksityinen henkilö. 
Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 
Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista. 
Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, liiton tai liiton piirijärjestön toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö. Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, vapaajäseneksi pääsemisestä tai kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus. 
Seuran jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran vuosikokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Vapaajäseniltä, kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua. 
Seuran hallitus voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta. 

5 § Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen 
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Jäsen voidaan erottaa seurasta: 
1) jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui tai 
2) jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka 
3) jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Jäsenen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden (2) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. 
Jäsenen erottamisesta päättää seuran hallitus. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. 

6 § Toimielimet 
Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus. 

7 § Vuosikokous 
Vuosikokous pidetään maalis-toukokuussa. 
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) kokouksen avaus 
2) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt 
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4) hyväksytetään kokouksen työjärjestys 
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto. 
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet. 
8) valitaan joka toinen (2)vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka toinen (2) vuosi varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet 
9) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/toiminnantarkastajat. 
10) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin 
11) vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot 
12) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat 

Vuosikokoukselle käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosikokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto. 

8 § Ylimääräinen kokous 
Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta. 
Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

9 § Äänioikeus seuran kokouksessa 
Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni. 
Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin. 
Vapaa- ja kunniajäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat ottaa osaa äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus ennen vapaajäseneksi hyväksymistä tai kunniajäseneksi taikka – puheenjohtajaksi kutsumista. 

10 § Kutsu seuran kokouksiin 
Hallituksen on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko 
1) kirjeitse jokaiselle jäsenelle tai 
2) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 

11 § Hallitus 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 1-7 muuta jäsentä, jotka valitaan seuran vuosikokouksessa joka toinen vuosi kahdeksi (2) vuodeksi kerrallan. 
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksenkokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on paikalla. 
Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet (1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla. 

12 § Hallituksen tehtävät 
Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokousten päätösten mukaan. 

Erityisesti hallituksen tehtävänä on: 
1) edustaa seuraa 
2) johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista 
3) kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat; 
4) toimeenpanna seuran kokouksen päätökset; 
5) pitää luetteloa seuran jäsenistä; 
6) laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilipäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi; 
7) valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin; 
8) ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät. 

13 § Seuran nimen kirjoittaminen 
Seuran nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kukin yksin. 
Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa. 

14 § Tilintarkastajat / Toiminnantarkastajat 
Seuralla on yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa / toiminnantarkastajaa ja varatilintarkastajaa / toiminnantarkastajaa, jotka kaikki valitaan vuosikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. 

15 § Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus 
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilipäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille /toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. 

16 § Sääntöjen muuttaminen 
Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 

17 § Seuran purkaminen 
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan seuran tarkoitusta edistävälle toiselle rekisteröidylle seuralle, josta päätetään edellä mainitussa kokouksessa. 

18 § Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä 
Seuran eroamisesta liitosta tai sen piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle. 

19 § Muut määräykset 
Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.